AL-QURAN

AL-QURAN

Sumber Gambar : http://www.insanmadinah.com/jangan-meremehkan-al-quran-jadikan-al-quran-sebagai-teman-sejati.html

Definisi AL-Qur’an

 Secara bahasa berarti “bacaan”.

 Secara istilah berarti “Kalam Allah SWT yang merupakan mu’jizat yang diwahyukan kepada nabi Muhammad SAW dan membacanya merupakan ibadah”

 

Nama-nama Al-Qur’an


 Al-Qur’an/ Bacaan [17:9] .

 Al-Kitab/ Buku [21:10].

 Al-Furqon/ Pembeda [25:1]

 Adz-Dzikr/ Pengingat [15:9].

 An-Nur/ Cahaya [4:174]

Karakteristik AL-Qur’ an


 Diturunkan bukan untuk menyusahkan manusia [ 20:2].

 Bacaan yang teramat mulia dan terpelihara [56: 77-78] .

 Tidak seorang pun yang dapat menandingi keindahan dan keagungan Al-Qur’an [2:23, 17:88] .

 Tersusun secara terperinci dan rapi [11:1] .

 Mudah difahami dan diambil pelajaran [54: 17, 34, dst]

Fungsi Al-Qur’an


 Pengganti kedudukan kitab suci sebelumnya yang pernah diturunkan Allah SWT

 Tuntunan serta hukum untuk menempuh kehidupan

 Menjelaskan masalah-masalah yang pernah diperselisihkan oleh umat terdahulu

 Sebagai mukjizat Rasulullah SAW

AkhIak Terpuji Terhadap Al-Qur’an


 Membaca ta’awudz sebelum membaca Al-Qur’an [16:98] .

 Membaca Al-Qur’an secara tartil perlahan-lahan [73:4] .

 Lapang dada menerima Al-Qur’an [7:2]

 Mendengarkan baik-baik pembacaan Al-Qur’an [7:204] .

 Bergetar hatinya dan bertambah imannya [8:2-4]

Akhlak tercela terhadap Al-Qur’an .


 Keunggulan Al-Qur’an

 Menyombongkan diri dan berpaling [31:7] .

 Menertawakan peringatan ini [53:59-62] .

 Tidak memperahatikan Al-Qur’an [47:24]

Keunggulan Al-Qur’an


  • Al-Qur’an adalah mukjizat yang abadi [4:74]. Allah menghendaki agar Al-Qur’an berlaku umum (mencakup permasalahan) dan bersifat universal. Maka, disusun dan dikumpulkan Al-Qur’an itu dengan sistematika yang memperlihatkan universalitas dan kekekalannya dan dijauhkan dari susunan yang bersifat temporer, yang hanya memperlihatkan urgensi pada suatu masa saja, yaitu ketika turunnya.
  • Keunggulan Al-Qur’an secara ilmiah Pemikiran modern dalam berbagai bidang disiplin ilmu dewasa ini telah menetapkan bahwa Al-Qur’an merupakan kitab ilmiah yang menghimpun segala disiplin ilmu dan filsafat. Ilmu itu datang dari Allah SWT, sebagai tanda kemuliaanNya dan ketinggian ilmu-Nya.[96:1-5] .
  • Jaminan kemurnian Al-Qur’an. Allah sendiri yang menjamin kemurnian Al-Qur’an [6:115, 15:9] .
  • Al-Qur’an bersifat umum dan universal. Umum : Mencakup seluruh bidang/permasalahan manusia. [6:38] Universal : Berlaku selamanya dan untuk seluruh kaum. [25:1]

Keutamaan dan membaca Al – Qur’an.


 

(1) Manusia yang paling baik adalah yang mempelajari dan mengajarkan Al- Qur’an Dari Utsman bin Affan ra ia berkata : Rasulullah bersabda : Orang yang paling baik di antara”> kalian adalah yang mempelajari Al-Qur’an dan mengajarkannya. (H R Bukhari, Abu Daud, AtTirmidzi, Ibnu Majah dan Ad Darini)

(2) Al-Qur’an akan memberi syafa’at kepada pembacanya Dari Abu Umamah ra ia berkata : Saya mendengar Rasulullah saw bersabda :”Bacalah AlQur’an, karena pada hari kiamat nanti akan datang untuk me mberikan syafa’at pada para pembacanya. (HR Muslim)

(3) Pahala membaca satu huruf Al- Qur’an sama dengan satu amal kebajikan Barangsiapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah (Al-Qur’an) maka ia akan memperoleh satu amal kebajikan dan satu amal kebajikan dilipatkan sepuluh kali. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi saya mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. (HR At-Tirmidzi dan Ad Darini)

(4) Orang yang tidak membaca Al- Qur’an ibarat rumah rusak. (HR At-Tirmidzi, Ahmad, Al Hakim dan Ad Darini)

 

Tautan permanen menuju artikel ini: http://blog.unnes.ac.id/ramadhani/2015/11/28/al-quran/

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

* Kode Akses Komentar:

* Tuliskan kode akses komentar diatas: