Silabus Mata Pelajaran: Sosiologi (Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial)

Satuan pendidikan        :  SMA/MA Kelas                              :  XI Kompetensi Inti              : KI 1     : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya KI 2     : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab,…
Continue Reading
Lewat ke baris perkakas