Silabus Mata Pelajaran: Sosiologi (Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial)

Satuan pendidikan        :  SMA/MA Kelas                              :  XI Kompetensi Inti              : KI 1     : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya KI 2     : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab,…
Continue Reading

PENGARUH WACANA PRODUK PERAWATAN KECANTIKKAN TERHADAP HEGEMONI MASYARAKAT DALAM SIKAP KONSUMSINYA

A. Latar Belakang Berbicara mengenai kecantikan, pasti tidak luput dari perempuan. Perempuan dan kecantikan merupakan satu kesatuan kesempurnaan yang diinginkan oleh seorang perempuan. Kecantikan itu sendiri sebenarnya relative, dan kecantikan…
Continue Reading
12
Lewat ke baris perkakas