Archive for November 22nd, 2015

SILABUS MATA PELAJARAN: SOSIOLOGI KELAS XII

Satuan Pendidikan        : SMA/MA

Kelas                        : XII

Kompetensi Inti              :

KI 1   : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

Read the rest of this entry »

SILABUS MATA PELAJARAN: SOSIOLOGI (PEMINATAN ILMU-ILMU SOSIAL)

Satuan pendidikan        :SMA/MA

Kelas                        : XI

Kompetensi Inti              :

KI 1     : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

Read the rest of this entry »

SILABUS MATA PELAJARAN SOSIOLOGI (PEMINATAN ILMU-ILMU SOSIAL) KELAS X

Satuan Pendidikan :SMA/MA

Kelas                             : X

Kompetensi Inti        :

KI 1    : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

Read the rest of this entry »

Skip to toolbar